در این مقاله با حوزه‎ های دانش تحلیل کسب وکار BA و همچنین تکینیک ها تحلیل کسب و کار آشنا خواهیم شد.

 

راهنمای تحلیل کسب و کار BABOK وظایف مربوط به تجزیه و تحلیل کسب و کار را در 6 حوزه دانش سازماندهی می‎کند. هر وظیفه مشخص شده، دانش، مهارتها، خروجی‎ها و تکنیک‎های معمولی را که تحلیلگران کسب و کار برای انجام صحیح وظایف به آنها نیاز دارند توصیف می‎نماید. حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA، باعث سازماندهی وظایف می‎شوند؛ اما توالی، فرآیند یا روش مشخصی ندارند.

حوزه‎ های دانش تحلیل کسب وکار BAحوزه‎ های دانش تحلیل کسب وکار BA بر اساس راهنمای تحلیل کسب و کار BABOK عبارتند از:

 • برنامه ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار : این حوزه از دانش وظایفی را نشان می‎دهد که تحلیلگران کسب و کار از آنها برای برنامه ریزی پروژه خود و تعیین پارامترهای اساسی مورد نیاز برای نتایج موفقیت آمیز استفاده می‎کنند.

وظایف این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA عبارتند از:

 • شیوه برنامه ریزی تجزیه و تحلیل کسب و کار
 • برنامه ریزی برای مشارکت سهامداران
 • برنامه ریزی برای تجزیه و تحلیل حاکمیت
 • شناسایی بهبود عملکرد در تحلیل کسب و کار
 • استخراج و همکاری: دومین حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA بر استخراج، جمع آوری و بررسی هوش تجاری و همچنین روش‎های بهینه برای ارتباط موثر ذینفعان با یکدیگر تمرکز دارد.

وظایف این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA عبارتند از:

 • آماده شدن برای استخراج
 • انجام پروسه استخراج
 • تأیید نتایج استخراج
 • منتقل نمودن اطلاعات تحلیل کسب و کار
 • مدیریت کردن همکاری سهامداران
 • مدیریت چرخه حیات الزامات: مجموعه وظایف مرتبط با این حوزه از از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA، بهترین روشها را برای مدیریت و نگهداری از الزامات در طول پروژه کامل، از جمله هنگام قانونمند سازی و به دست آوردن اجماع ذینفعان، بررسی می‎کند.

وظایف این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA عبارتند از:

 • ردیابی الزامات
 • حفظ و نگهداری الزامات
 • اولویت بندی الزامات
 • ارزیابی تغییرات به وجود آمده در الزامات
 • تأیید الزامات
 • تجزیه و تحلیل استراتژی: وظایف مرتبط با حوزه سوم از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA، استفاده از قابلیت‎های کسب و کار را برای دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده، چه در سطح شرکت و چه با تمرکز بر سطوح جزئیتر، بررسی می‎کنند.

وظایف این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA عبارتند از:

 • وضعیت فعلی را تجزیه و تحلیل کنید
 • آینده را تعریف کنید
 • خطرات را ارزیابی کنید
 • استراتژی تغییر را تعریف کنید
 • تجزیه و تحلیل الزامات و تعریف طراحی: این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BAوظایفی را برای قالب بندی الزامات مانند اعتبار سنجی، تأیید و اولویت بندی، ایجاد گزینه‎های راه حل و برآورد سود بالقوه برای شرکت نشان می‎دهد.

وظایف این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA عبارتند از:

 • مشخص کردن و مدلسازی الزامات
 • بازبینی و صحه گذاری الزامات
 • معتبر دانستن الزامات
 • تعریف معماری الزامات
 • تعریف گزینه‎های طراحی
 • تحلیل ارزش بالقوه و پیشنهاد دادن راه حل
 • ارزیابی راه حل: وظایف مرتبط با این حوزه از دانش مربوط به اندازه گیری ارزش کسب و کار ناشی از پروژه است؛ همچنین شناسایی هرگونه مانع شناخته شده‎ای که به طور بالقوه می‎تواند منافع بهینه برای سازمان را کاهش دهد.

وظایف این حوزه از حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA عبارتند از:

 • اندازه گیری عملکرد راه حل
 • تجزیه و تحلیل اندازه گیری عملکرد
 • ارزیابی محدودیت‎های مربوط به راه حل
 • ارزیابی محدودیت‎های مربوط به شرکت
 • توصیه نمودن اقداماتی برای افزایش کارایی و ارزش راه حل

حوزه‎ های دانش تحلیل کسب وکار BA

50 تکنیک توصیه شده توسط تحلیل کسب و کار BABoK برای حوزههای دانش تحلیل کسب و کار BA

تحلیلگران کسب و کار در دنیای مجازی کار می‎کنند. یعنی چیزهایی را تصور نموده و همه سهامداران را قادر می‎سازند تا نرم افزار یا ماشین آلاتی که قرار است ایجاد شوند را تجسم نمایند. بنابراین هم ورودی‎هایی که به تحلیلگران کسب وکار داده می‎شود و هم نتایج حاصل از تحلیل کسب و کار، از جنس اطلاعات هستند. درستی این اطلاعات در نهایت منجر به ایجاد محصولی می‎شود که مطابق با نیاز مشتری باشد. تحلیل کسب و کار BABoK v3، 50 تکنیک‎ تحلیلی برای حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA توصیه می‎کند که یک تحلیلگر کسب و کار باید برای موفقیت در آزمون Certified Business Analysis Professional (Cتحلیل کسب و کار BAP) که توسط  IIتحلیل کسب و کار BA انجام می‎شود، آنها را فراگیرد. لیست تکنیک‎های ارائه شده عبارتند از:

 • معیارهای پذیرش و ارزیابی: معیارهای پذیرش و ارزیابی باید توسط تحلیلگران در حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA مورد توجه قرار گیرند تا مشخص شود چه راه حل‎هایی برای شرکت قابل پذیرش است.
 • مدیریت کارهای ناتمام یا انباشته: مدیریت کارهای ناتمام فرآیندی است که طی آن صاحب محصول موارد عقب مانده موجود را تنظیم، مرتب و اولویت بندی می‎کند تا مطمئن شود باارزش ترین کالا به دست مشتری خواهد رسید.
 • کارت امتیازی متوازن: این تکنیک یک روش برنامه ریزی استراتژیک است که به وسیله آن اطمینان حاصل می‎شود که سازمان می‎تواند مأموریت و چشم انداز خود را با توجه به حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BAبه اهداف خاص و عملی تبدیل نماید.
 • بنچ مارکینگ و تحلیل بازار: در این شیوه برای بهبود عملیات سازمان، بهبود رضایت مشتری و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران از مطالعات بنچ مارکینگ و مقایسه روش‎های سازمانی با استانداردهای صنعت استفاده می‎شود.
 • طوفان فکری
 • تجزیه و تحلیل قابلیت‎های کسب و کار: این روش شامل مدلسازی کاری است که یک کسب و کار انجام می‎دهد یا آنچه برای رسیدن به اهداف خود باید انجام دهد و نه چگونگی دستیابی به آن.
 • پرونده‎های کاری: یک پرونده تجاری استدلال برای شروع یک پروژه یا کار را بیان می‎کند. این مورد غالباً در یک سند مکتوب دارای ساختار مناسب ارائه می‎شود، اما ممکن است به صورت یک توافق کوتاه یا کلامی‎ کوتاه نیز ارائه گردد.
 • به تصویر کشیدن مدل کسب و کار: این تکنیک، یک الگوی مدیریت استراتژیک برای توسعه یا مستند کردن مدل‎های کسب و کار موجود ویک نمودار تصویری است که عناصر آن ارزش پیشنهادی، محصولات، زیرساخت‎ها، مشتریان و امور مالی یک شرکت را توصیف می‎کنند.
 • تجزیه و تحلیل قوانین کسب و کار
 • بازی‎های مشارکتی: ذینفعان از بازی‎های مشارکتی برای کار استخراج مربوط به حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BAاستفاده می‎کنند تا درک مشترکی از یک مسئله یا راه حل ایجاد نموده و از بازی برای ایجاد انگیزه در شرکت کنندگان و حمایت از همکاری بین افراد استفاده نمایند.
 • مدلسازی مفهومی:مدل مفهومی ‎راهی عالی برای مستندسازی تعاریف بوده و معانی دقیق اصطلاحات را به سهامداران انتقال می‎دهد. می‎توان آن را به عنوان نمایش معنایی اسامی ‎که برای یک سازمان یا یک حوزه خاص مهم هستند، توصیف کرد.
 • فرهنگ لغت داده‎ها: طبق راهنمای تحلیل کسب و کار BABOK، فرهنگ لغت داده‎ها را می‎توان به عنوان یک مخزن فراداده در حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BAدر نظر گرفت که برای مدیریت داده‎های مورد استفاده توسط برنامه‎های نرم افزاری استفاده می‎شود.
 • نمودارهای جریان داده‎ها: این نمودارها برای نشان دادن این است که داده‎ها از کجا می‎آیند، چه عملیاتی آنها را پردازش می‎کنند و چگونه نتایج مورد استفاده قرار می‎گیرند. همچنین ذخیره داده‎های موقت یا دائمی ‎را نشان می‎دهد.
 • داده کاوی: فرآیندی برای کشف الگوها در مجموعه داده‎های بزرگ است که روش‎های آن فصل مشترک یادگیری ماشین، آمار و سیستم‎های پایگاه داده است.
 • مدلسازی داده‎ها: مجموعه‎ای از ابزارها و تکنیک‎ها برای تجزیه و تحلیل اینکه سازمان چگونه باید داده‎ها را جمع آوری، به روز رسانی و ذخیره کند.
 • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری به تحلیلگر اجازه می‎دهد تا عواقب تصمیمات مختلف را قبل از تصمیم گیری یا توصیه به یک تصمیم خاص، بررسی و مدلسازی نموده و تصمیمی‎کاملاً آگاهانه اتخاذ یا توصیه نماید.
 • مدلسازی تصمیم گیری: مدل‎های تصمیم گیری ارائه تصویری فرآیندی است که نشان می‎دهد چگونه داده‎ها و دانش با یکدیگر ادغام می‎شوند تا یک تصمیم تجاری خاص اتخاذ گردد.
 • تجزیه و تحلیل اسناد: این روش یکی از موثرترین روشها برای شروع مرحله استخراج الزامات بوده و شامل هنر مطالعه مشاغل مربوطه، سیستم و مستندات پروژه با هدف درک کسب و کار، پیشینه پروژه و شناسایی نیازها یا فرصت‎های بهبود است.
 • برآورد کردن
 • آنالیز مالی: فرآیند ارزیابی پروژه‎ها، بودجه‎ها و سایر معاملات مربوط به امور مالی برای تعیین عملکرد و مناسب بودن آنها.
 • گروه‎های متمرکز: گروه متمرکز، نوعی بحث راهنمای تعاملی در بین گروهی با دقت انتخاب شده از افراد (معمولاً از نظر جمعیتی متنوع) است که برای به دست آوردن بازخورد درباره محصول، خدمات یا یک مفهوم استفاده می‎شود.
 • تجزیه عملکردی: شامل تجزیه و تحلیل سیستم‎های پیچیده با تجزیه آنها به عناصر ساده تر و کوچکتر است.
 • واژه نامه
 • تجزیه و تحلیل رابط: یک روش استخراجی در تحلیل کسب و کار است که به شناسایی رابط بین راه حل‎ها / برنامه‎ها کمک نموده و میزان اطمینان از تعامل موثر اجزا با یکدیگر را تعیین می‎نماید.
 • مصاحبه‎ها
 • ردیابی موردی: یک روش ساختاری است که توسط تحلیلگران برای پاسخگویی به نگرانی‎های مختلف ذینفعان در زمینه اقدامات، پیش فرض‎ها، محدودیت‎ها، وابستگی‎ها، نقص‎ها و پیشرفت‎ها استفاده می‎شود.
 • درس‎های آموخته شده: این تکنیک که به آن تجزیه و تحلیل پس از واقعه نیز گفته می‎شود، تکنیکی است که از طریق آن می‎توانیم از اشتباهات و موفقیت‎های خود درس بگیریم و در نتیجه عملکرد خود را به حداکثر برسانیم.
 • معیارها و شاخص‎های کلیدی عملکرد (KPI)
 • نقشه برداری ذهن: در این تکنیک از زمینه‎های مختلفی از جمله برنامه ریزی، یادداشت برداری، سازماندهی ایده‎ها، حل خلاقانه مشکلات، همکاری، جمع بندی و غیره استفاده می‎شود.
 • تجزیه و تحلیل الزامات غیر عملکردی
 • مشاهده
 • مدلسازی سازمانی: روشی برای توصیف نقش‎ها و ساختار گزارشدهی در داخل یک کسب و کار و اطمینان از پشتیبانی ساختار از اهداف کسب و کار است.
 • اولویت بندی
 • تجزیه و تحلیل فرآیند
 • مدلسازی فرآیند
 • نمونه سازی اولیه: در این تکنیک تحلیلگران حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA، از نمونه‎های اولیه برای جمع آوری و تأیید نیاز ذینفعان از طریق یک فرآیند تکراری استفاده نموده و از آن برای مدلسازی این الزامات استفاده می‎نمایند.
 • بررسی‎ها
 • تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک
 • ماتریس نقش ها و مجوزها: تحلیلگران از ماتریس نقش‎ها و مجوزها برای تعیین مسئولیت‎ها، شناسایی نقش‎ها، کشف مسئولیتهای از دست رفته و انتقال نتایج یک تغییر برنامه ریزی شده استفاده می‎کنند.
 • بررسی دلایل ریشه ای: در این تکنیک از روش تجزیه و تحلیل تکراری برای تأیید وجود بیش از یک دلیل اصلی برای مشکل استفاده می‎شود.
 • مدلسازی محدوده: در مدلسازی محدوده، ماهیت و موجودیت یک یا چند مرز توصیف شده و مولفه‎ها در داخل یا خارج از این مرزها قرار می‎گیرند.از مدل‎های محدوده معمولاً برای تعیین مرزهای کنترل، تغییر، راه حل یا نیازها استفاده می‎شود.
 • نمودارهای توالی: نمودار توالی نحوه اتصال اشیاءاستفاده شده در سناریو را نشان می‎دهد، اما نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را نشان نمی‎دهد.
 • لیست، نقشه یا پرسوناهای ذینفعان: لیست، نقشه یا پرسوناهای ذینفعان به تجزیه و تحلیل سهامداران و ویژگی‎های آنها توسط تحلیلگر حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA کمک می‎کنند. این نوع تجزیه و تحلیل برای اطمینان از این است که تحلیلگر کسب و کار کلیه منابع احتمالی نیازمندی‎ها را شناسایی نموده و هر یک از ذینفعان کاملاً مورد توجه قرار می‎گیرد.
 • مدلسازی حالت: تحلیلگران از مدلسازی حالت برای توصیف و تجزیه و تحلیل وضعیت‎های مختلف بالقوه یک نهاد در سیستم استفاده می‎کنند.این روش شامل چگونگی تغییر نهاد از یک حالت به حالت دیگر می‎باشد و اینکه چه چیزی ممکن است برای نهاد در هر حالت رخ دهد.
 • نظرسنجی یا پرسشنامه
 • تحلیل SWOT: این تکنیک در حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA، به عنوان چارچوبی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت‎ها و فرصت‎ها و تهدیدهای پیشروی آنهاست.
 • یوزکیس‎ها و سناریوها: برای توصیف چگونگی ارتباط شخص یا سیستم با راه حل مدلسازی شده در جهت رسیدن به هدف استفاده می‎شود.
 • داستان‎های کاربران: یک روش جالب برای افزایش چابکی پروژه و راهی برای توصیف الزامات از دید کاربر نهایی است.
 • ارزیابی فروشندگان: برای تحلیل کسب و کار در حوزه‎های دانش تحلیل کسب و کار BA، فروشندگان ارزیابی می‎شوند تا مشخص شود که آیا می‎توانند بطور موثر تعهدات و نیازهای کسب و کار را در رابطه با یک سرویس یا محصول برآورده کنند.
 • کارگاه‎های آموزشی

برای آشنایی با تحلیل کسب و کار و گواهینامه های آن اینجا کلیک کنید.


منابع:

https://sparxsystems.com/products/mdg/تحلیل کسب و کار BAbok/

https://blog.fhyzics.net/certified-professional-in-business-analysis-cتحلیل کسب و کار BAp-ccتحلیل کسب و کار BA-ecتحلیل کسب و کار BA/the-50-techniques-you-must-master-to-become-a-cتحلیل کسب و کار BAp

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Guide_to_the_Business_Analysis_Body_of_Knowledge

https://thefunctionalتحلیل کسب و کار BA.com/

https://www.businessanalystlearnings.com/تحلیل کسب و کار BA-techniques/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *