سید احمد دلیری ، مشاوره مدیریت کسب و کار و مدیریت فرایند