چرا به مشاوره مدیریت فرایند کسب و کار نیاز دارید؟

سرعت تغییر و رشد در دانش، فناوری و تکنولوژی های حوزه مدیریت فرایندهای کسب و کار بسیار زیاد است و اگر شما نسبت به این تغییرات آگاه نباشید و نتوانید خود را با آن تطبیق دهند، به طور حتم با شکست مواجه خواهند شد. وجود یک مشاور با تجربه در زمینه مدیریت فرایندهای کسب و کار تجربیات خوبی در این زمینه داشته باشد می تواند ارائه راهکارهای مفید و میانبر به شما کمک های اصولی و شایانی زمینه دانش، فناوری و تکنولوژی این حوزه دهد و شما را همگام با مرزهای تکنولوژیک پیش برد. همچنین مشاور خوب از سعی و خطاهای امروز شما  جلوگیری کرده و از هدر رفت زمان و منابع شما جلوگیری می کند.

من

چه کارهایی انجام داده ام؟

32+مشاور BPM
8تالیف کتاب
4kساعت آموزش

مسیر پیشنهادی من

روش کار من
۱.

برقراری تماس

در این تماس شناختو اولیه از نیازمندی شما ایجاد می شود. بر آن اساس نیازمندی برای برگزاری دوره یا مشاوره یا … مشخص می گردد. 

۲.

طرح پیشنهادی

در این تماس شناختو اولیه از نیازمندی شما ایجاد می شود. بر آن اساس نیازمندی برای برگزاری دوره یا مشاوره یا … مشخص می گردد. 

۳.

انجام توافقات

هر دو چارچوب کاری را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد و چند و چون آن را نهایی می کنیم. این توافقات به صورت مکتوب مورد تایید هر دو طرف قرار می گیرد. 

۴.

انجام خدمات

بر اساس خدمات مشخص شده و توافقات صورت گرفته کار را شروع می کنیم. بعد از انجام هر بخش کار ارزیابی شما از من صورت خواهد گرفت 

آخرین محصولات

برخی از سازمان هایی که به من اعتماد کردند