فعالیت ما چیست؟

مشاوره ای بر اساس تجارب و درس آموخته های قبلی ارائه داده می شود

تا مسیر شما کوتاهتر شده و وارد سعی و خطا نشوید

معماری فرایند

معماری فرایند مثل نقشه طراحی و پی ساختمان است. اگر در ابتدا درست طراحی نشود هزینه ای زیادی را بعداً به کسب و کار تحمیل می کند.معماری فرایند یک تصویر کامل از کسب و کار ایجاد می کند و همه را به یک درک مشترک می رساند.

استقرار مدیریت فرایندهای کسب وکار

شناسایی فرایندها و طراحی معماری فرایند، مدلسازی as is فرایندها، شناسنامه فرایند، طراحی شاخص، تحلیل و بهبود فرایند، مدلسازی to be فرایندها، ارزیابی و انتخاب BPMS، آماده سازی سند طراحی و تحلیل و تدوین کتابچه جامع مدیریت فرایند

مشاوره استقرار مدیریت فرایند

دوره های مدیریت فرایندهای کسب وکار و bpmn و همچنین ویژوال را پاردایم را از طریق کارگاه های ساختاریافته ای مبتنی بر تجربیات عملی ارائه می دهم. در طی این دوره، دستاوردهایی نیز ایجاد خواهد شد.

آموزش

اولین گام تشکیل تیم مدیریت فرایند شما و آموزش آنهاست. تا پس از آن بر اساس برنامه ای منظم بتواند استقرار BPM را انجام دهند. این تیم پس از آموزش و آماده شدن جلسات منظم هفتگی را خواهد داشت.

بیایید در مورد برنامه های خود صحبت کنیم

روش کار ما چیست؟

استراتژی کاری ما

مشاوره استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار و انتخاب ابزاری مناسب  برای پیاده سازی آن در کسب وکار نیاز به دانش  و تجربه دارد.

یک انتخاب اشتباه و یک حرکت اشتباه ممکن است کسب و کار را سیستم زده کند.

می خواهم به جای ماهی، ماهیگیری را بیاموزدید!

بنابراین به عنوان یک مربی کنارتان خواهم بود.

روش کار ما چیست؟

فقط در 4 گام ساده شما می توانید مشاوره دریافت نمایید

۱.

قرار ملاقات

خدمات انتصاب ، چشم انداز مشاغل فعلی و آینده مشتری را توصیه می کند.

۲.

طرح پیشنهادی

خدمات مشاوره ای تجاری ، چشم انداز مشاغل فعلی و آینده را توصیه می کند.

۳.

امضای قرارداد

امضای یک سرویس قرارداد ، چشم انداز مشاغل فعلی و آینده را توصیه می کند.

۴.

مشاوره

خدمات مشاوره چشم انداز مشاغل فعلی و آینده مشتری را توصیه می کند.